Sağlık çalışanlarına yüzde yüz zam müjdesi! Bakan Koca açıkladı!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 19.30 sularında yaptığı basın açıklamasında sağlık çalışanları için zam müjdesi verdi. Yapılan açıklamaya göre Corona virüs salgını ile mücadele kapsamında gecesini gündüzünü birbirine katan sağlık çalışanlarının ek ödemelerine yüzde 100 zam yapıldı.

Sağlık çalışanlarına yüzde yüz zam müjdesi! Bakan Koca açıkladı!
Sağlık çalışanlarına yüzde yüz zam müjdesi! Bakan Koca açıkladı!
GİRİŞ 25.03.2020 14:01 GÜNCELLEME 25.03.2020 14:02
Bu Habere 15 Yorum Yapılmış

Gece gündüz Corona virüs ile mücadele eden sağlık çalışanlarına bu akşam saat 19.30 civarında basın açıklaması yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'da müjdeli zam haberi geldi. Yapılan açıklamaya göre tüm sağlık çalışanlarının ek ödemelerine zam yapıldı. Peki sağlık çalışanı ek ödeme zammı ne kadar? Ek ödeme zammı ne zaman ödenecek?

 

SAĞLIK ÇALIŞANLARININ EK ÖDEMELERİNE YÜZDE 100 ZAM YAPILDI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından az önce yapılan açıklamaya göre sağlık çalışanlarının ek ödemelerine yüzde 100 zam yapıldı. Corona virüs salgını ile mücadele için yoğun mesai harcayan sağlık personellerini sevindirecek zam kararının 3 aylık zaman zarfında personellere yansıtılacağı belirtilenler arasında.

EK ÖDEME NEDİR?

Ek ödeme, personele sağlık tesisine fiilen katkı sağladığı sürece verilebilir. Sağlık tesisinin o dönemde elde ettiği gayrisafi hasılattan öncelikle Hazine payı, 24/5/1983 tarihli ve 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanununun 18 inci maddesinin birinci fıkrasının (k) bendi gereğince ayrılacak pay ile Bakanlık merkez payı ayrıldıktan sonra kalan miktar, 209 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasında belirlenen oranları geçmemek üzere personele ek ödeme olarak dağıtılabilir. Bağış, faiz, kira gelirinden elde edilen döner sermaye gelirleri hiçbir şekilde personele ek ödeme olarak dağıtılamaz.

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile diğer ülke hükümetleri arasında imzalanan ortak işletme protokolü gereği işletilen hastanelere görevlendirilen personele fiilen çalıştığı sürece kadrosunun bulunduğu yerden sağlık tesisi puan ortalaması esas alınarak ek ödeme yapılır. Bu şekilde yapılacak ek ödemelerde hizmet alanı-kadro unvan katsayısı eğitim görevlilerinde %20, uzman tabip ve uzman diş tabiplerinde %45, tabip ve diş tabiplerinde % 90, diğer personelde ise %50 oranında arttırılır.

ÖDENECEK NET EK ÖDEME TUTARI

04.03.2020 tarih ve 31058 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan; Sağlık Bakanlığı’na bağlı sağlık tesislerinde görevli personele ek ödeme yapılmasına dair yönetmelikte yer alan bilgilere göre,

MADDE 13 – (1) Personele ait mesai içi net performans puanının dönem ek ödeme katsayısı ile çarpımı sonucu brüt ek ödeme tutarı bulunur. Bu tutar mesai içi tavan ek ödeme tutarını geçemez. Tavan ek ödeme tutarını aşmayacak şekilde belirlenen tutardan gelir vergisi ve damga vergisi düşülerek ödenecek net ek ödeme tutarı bulunur.

(2) Mesai dışı ödenecek brüt ek ödeme tutarı ise mesai dışı net performans puanının dönem ek ödeme katsayısı ile çarpımı sonucu bulunur. Bu tutar mesai dışı tavan ek ödeme tutarını geçemez. Tavan ek ödeme tutarını aşmayacak şekilde belirlenen mesai dışı brüt ek ödeme tutarından gelir vergisi ve damga vergisi düşülerek ödenecek net ek ödeme tutarı bulunur.

(3) Özellikli tıbbi işlemler brüt ek ödeme tutarı, personele ait özellikli tıbbi işlemler net performans puanının dönem ek ödeme katsayısı ile çarpımı sonucu bulunur. Özellikli tıbbi işlemler brüt ek ödeme tutarı özellikli tıbbi işlemler tavan ek ödeme tutarını geçemez. Özellikli tıbbi işlemler brüt ek ödeme tutarından gelir vergisi ve damga vergisi düşülerek ödenecek özellikli tıbbi işlemler net ek ödeme tutarı bulunur.

(4) Uluslararası sağlık hizmetleri brüt ek ödeme tutarı, sağlık tesislerinde 8 inci maddenin dördüncü fıkrasının (a) bendi kapsamındaki personel için uluslararası sağlık hizmetleri net performans puanının uluslararası sağlık hizmetleri dönem ek ödeme katsayısı (A) ile çarpımı sonucu, sağlık tesislerinde 8 inci maddenin dördüncü fıkrasının (b) bendi kapsamındaki personel için uluslararası sağlık hizmetleri net performans puanının uluslararası sağlık hizmetleri dönem ek ödeme katsayısı (B) ile çarpımı sonucu bulunur. Bu tutar uluslararası sağlık hizmetleri tavan ek ödeme tutarını geçemez. Tavan ek ödeme tutarını aşmayacak şekilde belirlenen uluslararası sağlık hizmetleri brüt ek ödeme tutarından gelir vergisi ve damga vergisi düşülerek ödenecek net ek ödeme tutarı bulunur.

Ek ödeme zamanı

MADDE 14 – (1) Ek ödeme, aylık dönemler halinde yapılır. Dağıtılmasına karar verilen ek ödeme tutarı, o dönemin bitiminden sonraki yirmi gün içinde hak sahiplerine ödenir. Ancak, döner sermaye gelirlerinin tahsilatında gecikme olması halinde tahsilatı takip eden ilk ödeme döneminde ödeme yapılır.

Kanunî kesintiler

MADDE 15 – (1) Ek ödemeden 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununda belirtilen vergi dilimleri ve personele daha önce ödenen aylık ve döner sermaye ek ödemelerine ilişkin süregelen gelir vergisi matrahı da dikkate alınarak, gelir vergisi ve damga vergisi kesintisi yapılır.

Ek ödeme tutarı, özelleştirme kapsamında naklen tayin edilen personele 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanunun 22 nci maddesi kapsamında ve 11/10/2011 tarihli ve 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamında ödenen fark tazminatı hesabına dâhil edilir. 6/1/2005 tarihli ve 5283 sayılı Kanun kapsamında Bakanlıkça devralınan personele ödenen ek ödeme tutarı da, fark tazminatı hesabına dâhil edilir.

Bakanlık ve bağlı kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına (döner sermaye dâhil) atanan ve 209 sayılı Kanunun 5 inci maddesi (altıncı ve yedinci fıkrası kapsamında ek ödeme alanlar hariç) gereğince döner sermaye gelirlerinden ek ödeme alan eğitim görevlilerine en yüksek Devlet memuru aylığının (ek gösterge dâhil) % 410'u, uzman tabip, tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanlar ile uzman diş tabiplerine % 335'i, pratisyen tabip ve diş tabiplerine ise % 180'i oranında, her ay maaş ödemesi ile birlikte herhangi bir katkıya bağlı olmaksızın ek ödeme yapılır. Bu ödemeye hak kazanılmasında ve ödenmesinde aylıklara ilişkin hükümler uygulanır. 209 sayılı Kanunun Ek 3 üncü maddesi gereği yapılan aylık ek ödeme tutarı, bu Yönetmelik kapsamında aynı aya ilişkin olarak ek ödeme yapılması halinde, yapılacak ek ödeme tutarından mahsup edilir. 209 sayılı Kanunun Ek 3 üncü maddesi gereği yapılan ek ödemenin bu Yönetmelik kapsamında aynı aya ilişkin olarak yapılacak ek ödemeden fazla olması halinde aradaki fark geri alınmaz.

NE KADAR EK ÖDEME YAPILACAK?

Dereceye göre ödenecek ek ödeme tutarı değişiklik gösteriyor. 

- Doktor (1/4) 6 bin lira

- Sağlık Bilimleri Lisansiyeri (1/4) 1625 lira

- Ön lisans 1260 lira

- Lise (2/3) 505 lira

TAVAN EK ÖDEME NASIL HESAPLANIR?

Tavan ek ödeme tutarı; Ek ödeme matrahının Tablo-1 listede mesai içi ve mesai dışı çalışmalar için belirlenmiş olan tavan ek ödeme katsayısı ile çarpımı sonucu bulunan tutardır.

Tavan Ek Ödeme Tutarı: Ek Ödeme Matrahı X Tavan Ek Ödeme Esas Katsayısı

Tavan Ek Ödeme Tutarı, Personelin Kadro-Derecesi ve Unvanına bağlı olarak değiştiğinden, aynı unvanlar arasında bile, kademe-dereceye göre değişkenlik gösterebilir.

Ek Ödeme Matrahı; Personelin bir ayda alacağı aylık (ek gösterge dahil), yan ödeme ve her türlü tazminat toplamıdır.

Brüt tavan Ek Ödeme tutarından, mahsup ve vergiler çıkarıldıktan sonra geriye kalan tutar, Performans tutarı olarak ödenir. Tavan ek ödeme tutarının yükselmesiyle personele ödenecek performans tutarı da yükselir.

Bu durumda; Sağlık Tesislerinde fiilen görev yapan sağlık çalışanlarına, sağlık tesisinin o ay ki sağlık tesisi performans puanına ve sağlık tesisi harcamalarına bağlı kalmaksızın, 3 ay boyunca üst tavandan performans ödemesi yapılacaktır, örneğin; 1/4 derece-kademede olan lisans mezunu bir Hemşireye yaklaşık 1550 TL, Ön Lisans Sağlık Teknikerine yaklaşık 1250 TL, lise mezunu Sağlık Teknisyenine yaklaşık 750 TL performans ödemesi yapılacaktır. (Riskli birimlerde çalışanlarda bu tutar yükselir)

32 BİN PERSONEL ALIMI YAPILACAK

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, zam haberinin haricinde Sağlık Bakanlığı bünyesine görevlendirilmek üzere 32 bin personel alımı yapılacağını duyurdu.

YERLİ SOLUNUM CİHAZINDA SERİ ÜRETİME BAŞLIYORUZ

Salgının yayıldığı ülkelerde solunum cihazı sıkıntısı olduğunu belirten Bakan Koca, "Yerli cihazın seri üretimine başlıyoruz. Hızlı tarama kitini de devreye sokmuştuk. Bugün itibariyle Çin'den 50 bin hızlı tarama kiti geldi ve devreye girmiş oldu. Perşembe gün 300 bin ilave hızlı tarama kiti gelmiş olacak ve bir milyona kadar kullanmak üzere bağlantı yaptığımızı ifade etmek istiyorum" diye konuştu.

YORUMLAR 15
 • yalanmı 4 yıl önce Şikayet Et
  bu ülke memur cenneti bunu her zaman söylemişim esnafın bir hayatı yok hayatı vergi ödemek sgk primi ödemekle geçer ama bunun bir de ahiret boyutu var.adalet nerde yok işte bu yüzden bu dünya bunu kaldırmıyor
  Cevapla
 • Alperen 4 yıl önce Şikayet Et
  Ek ödeme 2 yıldır doğru dürüst alamadık son 8 aydır 0 (sıfır) eködeme alıyoruz... eee 0(sıfırın) 100% ü de 0 olur..
  Cevapla
 • yusuf bakır 4 yıl önce Şikayet Et
  bu haber bence yanlış hastanelerde yalnız hemşire doktor çalışmıyor temizlikciler virüs bulaşma şansı daha yuksek memurlarda hastanede çalışıyor saten dokyorlar ve hemşireler yüksek maaş alıyor sayın bakanım
  Cevapla
 • d.a. 4 yıl önce Şikayet Et
  hastanın dibine kadar girip muayene eden doktor, ilacını veren tedavisini aksatmayan hemşire, bi kendinize gelin artık. sadece hastanede olmanız bizimle aynı riski taşıyorsunuz demek değil. kaldı ki dikkat etmediğiniz durumlarda sizi dikkat ettiren, arkanızı kollayan da hemşireler.beş metre ötede durup kayıt açarak,ya sa hasta gittikten sonra gelip, giyinip çıktığı alanın temizliğini yaparak bizim kadar riskte nasıl görürsününz kendinizi.
  Cevapla
 • Kübra hemşire 4 yıl önce Şikayet Et
  Şu zor günlerde emin olun hiçbir sağlık çalışanının para umurunda değil. Asker sınırda, biz de hastanelerde savaştayız. Devletimizin her zaman yanındayız. Bakanımızdan şu süreçte en önemli talebim ailemizi ve çevremizdeki insanları enfekte etmemek adına sağlık çalışanlarına halktan izole ücretsiz barınma yerlerinin (öğrenci yurdu vs.) sağlanması. Anne ve babam 60 yaşında ve inanın her nöbet sonrası o kadar tedirgin olarak eve dönüyorum ki onlara ve çevremdeki insanlara bir şeyler bulaştıracağım diye.
  Cevapla
 • Bilirkişi 4 yıl önce Şikayet Et
  Ben bu zammı doğru bulmuyorum. Ülkemiz zaten zor bir dönemden geçiyor hem maddi hem manevi. Kaldı ki onlarda asli görevlerini yerine getiriyor. Savaş zamanında asker savaşmayacaksa, hastalık zamanında sağlıkçı mücadele etmeyecekse normal zamanlarda da memur çalışmayacaksa ne anladık biz bu işten. Sonuçta herkes işini yapıyor gün gelir yoğunluk olur gün gelir iş yükü rahatlar. ülkemiz böyle sıkıntılı zamanlarda zaten ekonomik olarak büyük bir darbe alıyor bir darbe de biz vurmayalım. Hatta bana kalırsa kamu görevlilerinin tamamı (ben de bir kamu görevlisiyim bu arada) elini taşın altına koysun maaşının bir kısmını devlete hibe etsin.
  Cevapla
 • Ankaralı 4 yıl önce Şikayet Et
  Bilirkişi çok güzel ifade etmiş. Özel sektör bitmiş durumda burda kamu çalışanları elini taşın altına koyması lazım.
  Cevapla
Daha fazla yorum görüntüle