10. Kalkınma Planı'nın ayrıntıları belli oldu

Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz, 10. Kalkınma Planı'nı TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'na sundu. Okullaşma, e-devlet, turizm gibi birçok alanda atılacak adımlar detaylı bir şekilde ortaya kondu.

10. Kalkınma Planı'nın ayrıntıları belli oldu
10. Kalkınma Planı'nın ayrıntıları belli oldu
GİRİŞ 18.06.2013 22:29 GÜNCELLEME 19.06.2013 09:24

Yılmaz, 2014-2018 dönemini kapsayan 10. Kalkınma Planı'nın 2023 hedefleri doğrultusunda toplumun yüksek refah seviyesine ulaştırma yolunda önemli bir kilometre taşı olacağını belirtti.

Planın yüksek, istikrarlı, kapsayıcı ekonomik büyümenin yanısıra hukukun üstünlüğü, bilgi toplumu, uluslararası rekabet gücü, insani gelişmişlik, çevrenin korunması ve kaynakların sürdürülebilir gibi konuları kapsayacak şekilde tasarlandığını vurgulayan Yılmaz, stratejik bir bakış açısıyla ve paydaşların geniş katılımıyla hazırlanan ulusal planların, giderek daha önemli hale geldiğini kaydetti.

Yılmaz, planın 2 yıllık çalışmadan sonra hazırlandığını söyledi. Bu çalışmalara yaklaşık 10 bin insanın katkı sağladığını ve ilk kez yerelden katkı aldıklarını ifade eden Yılmaz, 20'si çalışma gurbu olmak üzere toplam 6 adet özel ihtisas komisyonu topladıklarını belirtti. Yılmaz, akil adamlar toplantısı yaptıklarını, büyükelçileri topladıklarını söyledi.

2023 yılı için tayin ettikleri önemli hedefleri olduğuna dikkati çeken Yılmaz, milli geliri 2 trilyon dolara yükseltmek, kişi başına düşen milli geliri 25 bin dolara çıkartmak ve 10 büyük ekonomiden birisi olmak istediklerini bildirdi. Yılmaz, "500 milyar dolar ihracatı hedefliyoruz. İşsizlik oranını yüzde 5'lere doğru düşürmek istiyoruz, enflasyon ve faiz oranlarını kalıcı bir şekilde düşük tek haneli rakamlara düşürmek istiyoruz" dedi.

Bakan Yılmaz, yol haritasının ve nereye gidileceğinin tayin edilmesi gerektiğini vurgulayarak, "Nereye gideceğini bilmeyen bir gemiye hiç bir rüzgarın faydası olmaz. İşte bu plan nasıl gideceğimiz sorusuna ilk 5 yıl için cevap veren bir plan" diye konuştu.

Kriz olan ülkelerde reform yapmanın kolay olduğunu dile getiren Yılmaz, bu planla kriz yaşamadan reform yapma iddiasında bulunduklarını, asıl maharetin de bu olduğunu kaydetti.

Yılmaz, kalkınma için öncelikle nitelikli insan gücüne ihtiyaç olduğunu belirterek, kalkınma için; istikrarlı yüksek büyüme, yaşanabilir mekanlar, sürdürülebilir çevre, uluslararası işbirliğinin önemine de işaret etti.

10 yılda 188 bin derslik yaptıklarını, 129 bin öğrencilik ilave yurt kapasitesi oluşturduklarını dile getiren Yılmaz, üniversite sayısının 175'e çıktığını söyledi. Yılmaz, okul öncesi okullaşma oranını yüzde 47'den yüzde 70'e, yükseköğretimde okullaşma orarını da yüzde 87'den yüzde 94'e çıkarmak istediklerini söyledi.

Bakan Yılmaz, kişi başı hekim müracaat oranının yüzde 3,2'den yüzde 8,2'ye çıktığını, 10 yıl önce yüzde 77 olan aşılama oranını da geçen yıl yüzde 97'e çıkarttıklarını kaydetti. Geçen 10 yılda güvenlik ve özgürlük dengesini hassasiyle gözettiklerini dile getiren Yılmaz, MOBESE sistemleri ve acil çağrı merkezlerini yaygınlaştırdıklarını anlattı.

Kişi başına günlük harcaması 4,3 doların altında olan nüfusu sıfıra yaklaştırmayı hedeflediklerini ifade eden Yılmaz, Türkiye'nin kriz sonrasında OECD ülkeleri arasında işsizliği en çok azaltan ülke olduğunu, 2007-2012 döneminde yaklaşık 4,4 milyon istihdam oluşturduklarını söyledi.

Nüfus dinamikleri

Nüfus dinamiklerine değinen Yılmaz, TUİK'in uzun vadeli çalışmasına göre, nüfusun 2050 yılından sonra gerileyeceği, 2075 yılında 88 milyon olacağının tahmin edildiğini bildirdi. Bunun bir risk olduğunu belirten Yılmaz, toplam nüfus içerisinde yaşlı nüfusun payının artacağını kaydetti. Cevdet Yılmaz, bir taraftan yaşlı nüfusun daha üretken hale getirilmesi, diğer taraftan genç nüfus profilinin sürdürülmesi gerektiğini işaret etti. Yılmaz ayrıca, yaşam kalitesini artırmayı, donanımlı şekilde aile destekli programlarla dinamik nüfus yapısını önümüzdeki dönemde korumayı öngördüklerini ifade etti.

Kamuda stratejik yönetimine vurgu yapan Yılmaz, nüfusu 50 bin ve üzerinde olan 243 belediye, 81 il özel idaresi ve 15 KİT'te stratejik plan, performans programları hazırlanarak uygulamaya konulduğunu belirtti. Daha etkin çalışan bir kamu yönetimi, kamu hizmetlerinde e-devlet uygulamasını yaygınlaştırmayı planladıklarını vurgulayan Yılmaz, e-devlet kapısından sunulan hizmet sayısını 700'den 3 bine, kullanıcı sayısını 15 milyondan 30 milyona çıkarmayı amaçladıklarını söyledi.

Yılmaz, gelişmiş ülkelere yakınsamayı sürdürerek Türkiye'yi orta-üst gelir grubundan yüksek gelir grubu ülkeler arasına yükseltmeyi hedeflediklerini ifade etti. Cevdet Yılmaz, cari açığı artırmadan, Türkiye'yi büyüme performansını daha yüksek, istikrarlı ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşturmak, üretim yapısının teknoloji ve katma değer seviyesini yükseltmek ve ekonominin rekabet gücünü artırmak istediklerini bildirdi.

Büyüme ve istihdam

Büyüme ve istihdamdaki hedefleri açıklayan Yılmaz, 2014-2018 döneminde ortalama 5.5'lik büyüme öngördüklerini söyledi. GSYH'nın aynı dönemde 786 milyar dolardan 1.3 trilyon dolara yükseltmesini öngördüklerini belirten Yılmaz, kişi başına gelirin ise 10 bin 500 dolar seviyesinden 16 bin dolara çıkmasını planladıklarını kaydetti. Yılmaz, işsizlik oranının da 2018 yılında 7.2'ye kadar gerilemesini öngördüklerini ifade etti. Yılmaz, bu çalışmaları yaparken yurt içi kasarruflara da büyük önem vereceklerini dile getirdi.

Ödemeler dengesindeki hedefleri de aktaran Yılmaz, "Cari açığın tedrici olarak yüzde 5,2'ye indirilmesi, ihracatçıların yeni pazarlara erişmesine yönelik mevcut imkanların iyileştirilmesi, ithalat bağımlılığını azaltmayı esas alan büyük ölçekli yatırımları ve stratejik sektör boyutlarını içeren yeni teşvik sisteminin etkili olarak hayata geçirilmesi, ihracat desteklerinde etkililiğin esas alınması, gelişme potansiyeli olan sektörlere öncelik verilmesi hedeflerimiz arasında" dedi.

Yılmaz, diğer bazı hedefleri şöyle sıraladı:

"İhraç ürünlerinde özgün tasarımın özendirilmesi, nitelikli tasarımcı yetiştirilmesi, patent tescili ve uluslararası marka oluşturulması, tanıtım ve pazarlamanın geliştirilmesi, kredi artış hızının kredi türlerinde farklılaşma yapılarak kontrol altında tutulması, e-ticaretin, ihracatın artırılmasında etkili bir araç olarak kullanılması, yerli ve yenilenebilir enerji kaynakları, nükleer enerji ve enerji verimliliğine yönelik politikalara öncelik verilmesi, yerli girdi kullanımının ve yerlileşmenin artırılmasını hedefliyoruz."

Mali disiplin

Enerji konusuna da değinen Yılmaz, özellikle linyit ve nükleer enerjide yatırımlar yaptıklarını ve bunların faydalarının önümüzdeki dönemlerde göreceklerini kaydetti.

Enflasyon ve para politikasında geçen 10 yılda önemli gelişmeler kaydedildiğine dikkati çeken Yılmaz, "Son 10 yılda enflasyon hızlı bir şekilde tek haneli seviyelere indirilmiştir. Bu gelişmede, mali disiplin ve bununla uyumlu para ve gelirler politikalarının kararlı şekilde uygulanması etkili olmuştur. Enflasyonun düyürülmesi sosyal adalet açısından da önemli" dedi. Yılmaz, 2018 yılında TÜFE artışı tahminlerinin yüzde 4,5 olduğunu belirtti.

Mali disiplinin önemli olduğunu vurgulayan Yılmaz, bu sayede güven ortamının pekiştiğini, bu ortamın faizleri düşürdüğünü, böylece kamunun daha fazla hizmet yapma imkanına kavuştuğunu bildirdi. Yılmaz, faizlerden elde edilen tasarrufun 90 milyar doların üzerinde olduğunu söyledi.

Yılmaz, faiz harcamalarının milli gelire oranının 2013 yılında 3.3'e kadar gerilemesini öngördüklerini, plan dönemi sonunda bu oranının 2.3'e düşmesini hedeflediklerini bildirdi. Cevdet Yılmaz, önümüzdeki 5 yıllık süreçte, kamuda 417 milyar liralık kamu yatırımı yapmayı ön gördüklerini belirtti.

Ar-Ge harcamalarına değinen Yılmaz, hedefleri şöyle sıraladı:

"Ar-Ge kaynakları, bilim insanı sayısı, özel sektör Ar-Ge faaliyetleri, harcaması ve araştırmacı istihdamında artış, kamu, özel ve üniversite araştırma altyapılarının yaygınlaştırılması, Ar-Ge harcamalarının milli gelire oranının yüzde 1,8'e çıkarılması, araştırma altyapılarının özel sektörle yakın işbirliği içinde çalıştırılması, rekabetçi ve yüksek katma değerli yeni sektörler, ürün ve markalar için Ar-Ge ve yenilik programları, araştırmacı sayısının nitelik ve nicelik olarak geliştirilmesi, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri'nin etkinleştirilmesi. kamu alımlarının Ar-Ge'yi teşvik edecek şekilde düzenlenmesi hedefler arasında."

30 bin kilometre bölünmüş yol

Tarım ve gıda konusundaki politikaya da değinen Yılmaz, toplulaştırılan arazinin yaklaşık ikiye katlayarak 8 milyon hektara çıkarılması, işletmeye açılan sulama alanının 2,9 milyon hektardan 3,8 milyon hektara çıkarılması, ağaçlandırılan toplam arazi miktarının 3 milyon hektardan 3,7 milyon hektara çıkarılmasını hedeflediklerini bildirdi.

Enerjide dışa bağımlılığı azaltmayı öngördüklerini anlatan Yılmaz, elektrikte kurulu gücü 58 bin MW'tan, 78 bin MW'a çıkarılmasını amaçladıklarını kaydetti.

Madencilik sektöründeki hedeflerden bahseden Yılmaz, aramalara önem vereceklerini, sondaj metrajını 1,3 milyon metreden 3 milyon metreye yükseltmeyi amaçladıklarını anlattı.

Lojistik ve ulaştırmadaki hedeflerden de bahseden Yılmaz, "Türkiye'nin lojistikte bölgesel bir üs olması ve lojistik maliyetin düşürülmesi amaçlanmaktadır. Büyük ölçekte liman kapasiteleri hayata geçirilecek, limanların demiryolu ve karayolu bağlantıları tamamlanacaktır. Havayolu sektöründe İstanbul'un uluslararası bir aktarma ve bakım-onarım merkezi olması desteklenecektir. Bölünmüş yol ağı otoyol dahil yaklaşık 30 bin kilometreye çıkarılacaktır. İşletmeye açılacak hızlı tren hatları yanında sinyalizasyon ve elektrifikasyon yatırımları hızlandırılacaktır" diye konuştu.

Yılmaz, turizm sektöründe yabancı ziyaretçi sayısının 31,8 milyon kişiden 42 milyon kişiye ulaştırılmasının, turizm gelirinin ise 29,4 milyar dolardan 45 milyar dolara çıkarılması hedeflendiğini bildirdi.

Kentsel dönüşümle ilgili hedefleri açıklayan Yılmaz, şöyle devam etti:

"Büyüme ve kalkınmaya katkı sağlayan, mekan ve yaşam kalitesini yaygın şekilde artıran dönüşüm projelerine öncelik verilecektir. Kentsel dönüşüm projeleri sosyal bütünleşmeyi destekleyen bir yaklaşımla gerçekleştirilecek. Kentsel dönüşüm projelerinde yenilikçi ve katma değer yaratan sektörleri, yaratıcı endüstriler ile yüksek teknolojili ve çevreye duyarlı üretimi destekleyen uygulamalara öncelik verilecek. Dar gelirliler başta olmak üzere, barınma sorununa sağlıklı ve alternatif çözümler geliştirilecektir."

Öncelikli dönüşüm programının 25 madde altında toplandığını kaydeden Yılmaz, bu maddelerde ithalata olan bağımlılığın azaltılmasından yurtiçi tasarrufların artırılmasına, kamu gelirlerinin kalitesinin artırılmasından kayıt dışı ekonominin azaltılmasına, enerji verimliliğinin geliştirilmesinden ailenin ve dinamik nüfus yapısının korunmasına kadar hemen her alanı kapsadığını sözlerine ekledi.

YORUMLAR İLK YORUM YAPAN SEN OL