Yeni KHK'dan bankalara müjde!

Son yayınlanan KHK'yla bankaları rahatlatan haber geldi. KHK'larla kapatılan şirketlere finansman sağlayan kuruluşlar ceza almayacak.

Yeni KHK'dan bankalara müjde!
Yeni KHK'dan bankalara müjde!
GİRİŞ 30.10.2016 14:11 GÜNCELLEME 30.10.2016 14:11

Olağanüstü hal kapsamında yürürlüğe konulan kanun hükmünde kararnameler gereğince kapatılan kurum ve kuruluşlara veya faaliyetleri sonlandırılarak ticari sicil kayıtları resen terkin edilen şirketlere sağlanan fon, kredi ve benzeri finansal hizmetlerden dolayı banka ve finans kuruluşları ile çalışanlarına cezai sorumluluk yüklenemeyecek.

Bu durum, işlem tarihi itibarıyla FETÖ/PDY terör örgütüne aidiyeti, iltisakı veya irtibatı olduğunun değerlendirildiğine dair Maliye Bakanlığı tarafından hakkında bildirimde bulunulmayan gerçek ve tüzel kişilere sağlanan söz konusu finansal enstrümanlar için de geçerli olacak.

Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbi̇rler Alınması Hakkındaki 675 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, ülke genelinde ilan edilen olağanüstü hal kapsamında yürürlüğe konulan kanun hükmünde kararnameler gereğince kapatılan kurum ve kuruluşlara veya faaliyetleri sonlandırılarak ticari sicil kayıtları resen terkin edilen şirketlere veya işlem tarihi itibarıyla FETÖ/PDY terör örgütüne aidiyeti, iltisakı veya irtibatı olduğunun değerlendirildiğine dair Maliye Bakanlığı tarafından hakkında bildirimde bulunulmayan gerçek ve tüzel kişilere ilgili mevzuatı uyarınca sağlanan fon, kredi ve benzeri finansal hizmetlerden dolayı banka ve finans kuruluşları ile çalışanlarına cezai sorumluluk yüklenemeyecek.

KAYYUM ATAMASI

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, FETÖ/PDY terör örgütüne aidiyeti, iltisakı veya irtibatı olan gerçek ve tüzel kişilerin yüzde 50'den daha az ortaklık payı olduğu şirketlerde, bu payların yönetimi ve temsili amacıyla Ceza Muhakemesi Kanunu'nun ilgili maddesi uyarınca yetkili hakim veya mahkeme tarafından kayyım olarak atanacak.

ATANAN KAYYUM VE YÖNETİCİLERİN SORUMLULUĞU

Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca, devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara aidiyeti, iltisakı veya bunlarla irtibatı nedeniyle kapatılan kurum, kuruluş, özel radyo ve televizyonlar, gazete, dergi, yayınevi ve dağıtım kanalları ve şirketlere atanan kayyımlar ile mevzuatı gereği ilgili kurumlar tarafından görevlendirilen yöneticiler ve tasfiye memurlarına, atandıkları veya görevlendirildikleri söz konusu kurum ve kuruluşlar ile şirketlerin doğmuş veya doğacak kamu borçları ile Sosyal Güvenlik Kurumu borçlarının, her türlü işçi alacakları ile diğer mevzuattan kaynaklanan borçlarının ödenmemiş olması nedeniyle şahsi sorumluluk yüklenemeyecek. Ayrıca, bu kişiler hakkında Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun ile Vergi Usul Kanunu'nun ilgili madde hükümleri uygulanmayacak.

HANGİ DEVİR İŞLEMLERİ MUVAZAALI SAYILACAK?

Kapatılan özel öğretim kurum ve kuruluşları ile özel öğrenci yurtları ve pansiyonlarının faaliyetlerinin sürdürüldüğü dönemde üzerlerinde bulundukları, mülkiyeti kapatılanların sahibi gerçek veya tüzel kişilere ait taşınmazlardan 1 Ocak 2014 tarihi ila bahse konu yerlerin kapatılma tarihleri arasında üçüncü kişilere devri yapılmış olan ve üzerinde kapatılanlar tarafından aynı faaliyete kapatılma tarihi itibarıyla devam edilen taşınmazların devir işlemleri muvazaalı kabul edilecek ve tapuda ilgisine göre Hazine veya Vakıflar Genel Müdürlüğü adına her türlü kısıtlama ve taşınmaz yükünden ari olarak resen tescil edilecek.

PEŞİN ÖDENEN AYLIKLAR MECBURİ HİZMET

Meslekten, kamu görevinden veya ilgili kurumların teşkilatından çıkarılanlar ile 673 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'nin 4'üncü maddesi uyarınca öğrencilikle ilişikleri kesilenlerin çıkarıldıkları veya öğrencilikle ilişiklerinin kesildiği aya ilişkin olarak peşin ödenen mali ve sosyal haklarının çıkarılma tarihinden sonraki günlere tekabül eden kısımları geri alınmayacak.

Bu kişilerin mecburi hizmet yükümlülükleri ve mecburi hizmete bağlı borç yükümlülükleri ortadan kalkacak. Buna ilişkin dava ve borç takibi işlemlerine son verilecek. Bunlardan alınmış olan yüklenme senetleri ve muteber imzalı müteselsil kefalet senetlerinde yazılı olan tutarlar ilgili kamu personelinden yahut kefillerinden talep ve tahsil edilmeyecek. Mali ve sosyal haklardan bugüne kadar tahsil edilmiş olan tutarlar geri ödenmeyecek. Sonlandırılan davalarda vekalet ücreti ve yargılama giderlerine hükmedilmeyecek, hükmedilenler tahsil edilmeyecek.

KAYNAK: AA