10 bin TL altındaki hacizli mal satışında teminat kalktı

Haczedilen malların elektronik ortamda satışına yönelik usul ve esaslar düzenlenirken, ister elektronik ortamda isterse fiziki olarak yapılan ve değeri 10 bin liranın altında olan menkul malların satışına ilişkin teminat şartı kaldırıldı.

10 bin TL altındaki hacizli mal satışında teminat kalktı
10 bin TL altındaki hacizli mal satışında teminat kalktı
GİRİŞ 08.06.2021 15:38 GÜNCELLEME 08.06.2021 16:36

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığının, Tahsilat Genel Tebliği Seri: A Sıra No: 1’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Daha önce "7316 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" ile "6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun"un menkul ve gayrimenkul mal satışlarına yönelik hükümlerinde değişiklik yapılarak haczedilen malların elektronik ortamda da satışının sağlanmasına imkan getirilmişti.

Elektronik satış usulüyle satıştan daha çok kişinin haberdar olması, açık artırmaya katılımın en üst düzeye çıkarılması, alıcıların satış mahalline gelmeksizin elektronik ortamda teklif vermesi, malın gerçek değerinde satılması ve satışın kısa sürede sonuçlandırılması amacı doğrultusunda bugün yayımlanan tebliğ değişikliğiyle elektronik ortamda yapılacak satışlara ilişkin usul ve esaslar belirlendi.

Söz konusu düzenleme, elektronik sistemlerin kurulmasıyla hayata geçirilecek.

Ayrıca gayrimenkul satış komisyonlarının kimlerden oluşacağı ve çalışma usulleri tebliğde detaylı açıklanırken satışa çıkarılacak gayrimenkulün değerinin 2,5 milyon lirayı geçmesi halinde satış ilanının Ankara, İstanbul ve İzmir’de yayın yapan gazetelerin birinde de yapılması gerektiği düzenlendi.

Ayrıca ister elektronik ister fiziki ortamda yapılsın menkul malların satışına iştirak edeceklerden menkul mala biçilen değerin yüzde 5’i nispetinde paranın teminat olarak alınması şartı getirilmişti. Bu kapsamda, Bakanlığa verilen yetki çerçevesinde yapılan düzenlemeye göre, satışa çıkarılan menkul malın değeri 10 bin lirayı geçmiyorsa katılımcılar teminat vermeyecek, malın değeri 10 bin liranın üzerinde ise teminat verilmesi gerekecek ve teminat olarak para veya teminat mektubu alınacak.

Öte yandan tebliğde çeşitli konularda düzenlemeler de yer alıyor. Maden Kanunu'nda yapılan değişiklikler dikkate alınarak maden arama ve işletme ruhsatlarının verilmesi, birleştirilmesi, sürelerinin uzatılması, devir ve intikalleri ile çevreyle uyum bedeli iadelerine ilişkin müracaatlarda, 6183 sayılı Kanunun 22/A maddesi kapsamında ilgililerden vadesi geçmiş borcun bulunmaması şartına açıklık getirildi.

Gelir İdaresi Başkanlığına, vadesi geçmiş borç durumunu gösterir belge talebinin ve bu belgenin ilgiliye veya ödemeyi/işlemi gerçekleştirecek kurum veya kuruluşa gönderilmesinin elektronik ortamda yapılması hususunda zorunluluk getirmeye yetki verildi.

Vadesi geçmiş borç durumunu gösterir belge aramadan ödeme veya işlem yapanlara uygulanacak idari para cezası tutarları da yıllar itibarıyla açıklandı.