Sanayi Bakanlığının görev ve yetkileri belli oldu

Bakanlık, bilim, teknoloji ve yenilikçilik politikalarını belirleyecek, teşvik tedbirleri uygulayarak bu konularda düzenleme yapacak.

Sanayi Bakanlığının görev ve yetkileri belli oldu
Sanayi Bakanlığının görev ve yetkileri belli oldu
GİRİŞ 10.07.2018 13:39 GÜNCELLEME 10.07.2018 13:39

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, sanayi politika ve stratejileriyle ekonomik kalkınma, sosyal gelişme ve milli güvenlik hedefleri doğrultusunda bilim, teknoloji ve yenilikçilik politikalarını belirleyecek.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne dair 1 numaralı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının görev ve yetkileriyle teşkilat yapısı da belirlendi.

Sanayi politika ve stratejilerini belirleyecek çalışmalar yapacak olan Bakanlık, sanayi ürünlerine yönelik idari ve teknik düzenlemeleri hazırlayarak uygulanmasını sağlayacak ve sanayi işletmelerinin sicilini tutarak sanayi istatistiklerini ve analizlerini üretecek.

Bakanlık, ekonomik kalkınma, sosyal gelişme ve milli güvenlik hedefleri doğrultusunda bilim, teknoloji ve yenilikçilik politikalarının belirlenmesi çalışmaları yapmak amacıyla ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapacak.

Sanayiye yönelik araştırma, geliştirme ve yenilikçilik program ve projeleri, bu kapsamda yapılacak faaliyet ve yatırımlar desteklenecek, teşvik tedbirleri uygulanarak bu konularda düzenleme ve denetleme gerçekleştirecek.

Bakanlık, organize sanayi bölgelerinin faaliyetleri için gerekli olan ve uygun görülen projelerin tamamına kadar olan kısmını, sanayi sitelerinin altyapılarının tamamını ve üstyapı tesislerinin yüzde 70'e kadar olan kısmını destekleyecek.

Yatırım teşviklerinin ülke ekonomisi yararına etkin bir şekilde düzenlenmesini temin amacıyla ihtiyaç duyulan mevzuatın hazırlanmasına yönelik çalışma yapacak, kalkınma ajanslarının koordinasyonunu sağlayarak bunlarla ilgili işlemleri yürütecek.

Bakanlık, bilişim sektörünün rekabet gücünü artırmak için gerekli çalışmaları yaparak, kamu bilişim projelerini tedarik edecek firmaları, taşımaları gereken yeterlik veya standartlar doğrultusunda yetkilendirmek, teknik içerikli kriterler uyarınca yetkilendirmeyi iptal etmek veya geçici durdurmak, kamu bilişim projelerine ilişkin sözleşmelerin yürütülmesinde kamu kurumlarının ve yüklenicilerin uyacakları usul ve esaslan belirleme yetkilerine de sahip olacak.

Teşkilat yapısı

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, merkez, taşra ve yurt dışı teşkilatından oluşacak.

Bakanlığın hizmet birimleri arasında, Sanayi ve Verimlilik Genel Müdürlüğü, Ar-Ge Teşvikleri Genel Müdürlüğü, Sanayi Bölgeleri Genel Müdürlüğü, Metroloji ve Standardizasyon Genel Müdürlüğü, Sanayi Ürünleri Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü, Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü, Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü, Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü, Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı, Strateji Geliştirme Başkanlığı, Personel Dairesi Başkanlığı, Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı, Hukuk Müşavirliği, Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği, Özel Kalem Müdürlüğü ve Sanayi ve Verimlilik Genel Müdürlüğü yer alacak.

Sanayi ve Verimlilik Genel Müdürlüğü, sanayi sektörüne ilişkin istihdam politikalarının belirlenmesine yardımcı olacak. Müdürlük, sanayi sektöründe iş ve meslek analizleri yaparak, mesleki teknik eğitimi destekleyecek, nitelikli işgücü programları hazırlayacak ve uygulanmasını sağlayacak.

Müdürlük, çevre ve iklim değişikliği konularındaki gelişmeleri takip edecek, sanayi politikası oluşturulması amacıyla yapılan çalışmaları değerlendirme ve gerekli tedbirlerin alınmasına yardımcı olacak.

İlgili kuruluşlarla işbirliği yaparak savunma sanayii alanındaki yatırımları takip ederek gerekli envanter çalışmalarını yapacak Müdürlük, işletmelerde israfa yol açan sorunlan tespit ederek, israfı önleyici, verimi artırıcı teknik ve yöntemleri araştıracak, sonuçlarını değerlendirecek ve tavsiyelerde bulunacak.

Ar-Ge ve teşvik

Ar-Ge Teşvikleri Genel Müdürlüğü, sanayiye yönelik teknolojik araştırma, geliştirme, tasarım ve yenilikçilik program ve projelerinin desteklenmesi ve teşvikiyle ilgili düzenleme yapacak.

Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü, Cumhurbaşkanının programı, kalkınma planları ve yıllık programlar çerçevesinde ülke kalkınmasında yabancı sermayeden beklenen gerekli katkıların sağlanmasını ve yönlendirilmesini temin amacıyla ihtiyaç duyulan mevzuatı hazırlayacak.

İleri teknoloji ve yüksek maddi kaynak gerektiren ve ilgili mevzuatla yatırım ve hizmetlerin kısmen veya tamamen yerli veya yabancı şirketler vasıtasıyla yap-işlet-devret modeliyle gerçekleştirilmesi için gerekli organizasyon ve koordinasyonu yapacak ve yabancı sermayeli yatırımları tetkik edip değerlendirecek Müdürlük, yatırımların ve döviz kazandırıcı hizmetlerin ihracat ve ithalat politikalarının hedefleri de gözetilerek desteklenmesi ve yönlendirilmesi konularından teşvik tedbirlerini hazırlayarak uygulayacak.

Kalkınma ajansları

Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü, bölge, il ve ilçe bazında araştırma ve planlama çalışmaları yaparak kalkınma ajanslarının genel koordinasyonunu sağlayacak. Bu kapsamda, yerel istihdamın ve girişimciliğin geliştirilmesi çerçevesinde küçük ve orta ölçekli sanayi işletmelerin, esnaf ve sanatkarların ve kırsal kesimin sorunlarına yönelik politikalar geliştirilecek, kalkınmada öncelikli yöreler ve ihtiyaçları tespit edilerek, daha hızlı bir gelişme sağlanması amacıyla gerekli çalışma yapılacak.

Küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin tanımlanmasına, niteliklerine, sınıflandırılmasına ve uygulanmasına ilişkin esaslar, net satış hasılatları, mali bilanço tutarları ve çalışan sayıları dikkate alınarak yönetmelikle belirlenecek.

Bakanlık merkez teşkilatında, sanayi ve teknoloji uzmanı ile uzman yardımcısı istihdam edilecek.

ETİKETLER
sanayi bakanlığı
YAZDIR