Devlet kurumuna lise, önlisans ve lisans mezunu 100 personel alımı! Başvuru...

Devlet bünyesinde yer alan Necmettin Erbakan Üniversitesi’nde istihdam edilmek üzere, farklı kadrolar için toplamda 100 kişilik personel alımı yapılıyor. Peki başvuru şartları nelerdir? Hangi kadrolar için alım yapılacak?

Devlet kurumuna lise, önlisans ve lisans mezunu 100 personel alımı! Başvuru...
Devlet kurumuna lise, önlisans ve lisans mezunu 100 personel alımı! Başvuru...
GİRİŞ 04.09.2018 09:12 GÜNCELLEME 04.09.2018 09:12

Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesine farklı kadrolar için 100 kişilik sözleşmeli personel alımı yapılıyor. Alım yapılacak adaylardan lise mezunu 10 Hemşire, 1 Ebe, Önlisans mezunu 9 Diğer Sağlık Personeli, 11 Sağlık Teknikeri, 5 laborant ve 4 Eczacı ve Lisans mezunu 60 Hemşire olmak üzere bu sayısı toplamda yüz kişiye ulaşmaktadır. Peki kimler başvuru yapabilir?

BAŞVURU GENEL ŞARTLARI NELER?

- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

- Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

- Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karsı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karsı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,

- Lisans mezunları için 2018 KPSS(B) grubu KPSSP3, Önlisans mezunları için 2016 KPSSP93 ve Ortaöğretim mezunları için 2016 KPSSP94 puanı esas alınacaktır. Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesine, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarihli ve 26566 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar'da yer alan ek 2'inci maddenin (b) fıkrasına göre aşağıda belirtilen pozisyonlara sözleşmeli personel alınacaktır.

- Başvuracak adayların durumunun; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesinin "Bu şekilde istihdam edilenler , hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler." hükmüne uygun olması,

- Erkekler için ; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelemiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

- Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılması sonucunda atanmaya engel bir durum bulunmamak.

- 657 sayılı Kanunun 53 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI NELER?

- Aranılan nitelikler bölümünde belirtilen öğrenim düzeyinden mezun olmak,

- Başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak,

- Lisans mezunlarının 2018 ve Önlisans ve Ortaöğretim mezunlarının 2016 KPSS (B) grubu sınavına girmiş olması. (Eczacılar için KPSS şartı aranmamakta olup adaylar mülakat yolu ile alınacaktır),

- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

BAŞVURULAR NE ZAMAN?

Necmettin Erbakan Üniversitesi tarafından yayımlanan ilana başvuru işlemleri 03 Eylül 2018 - 17 Eylül 2018 tarihleri arasında yapılacaktır. Başvuru işlemleri Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi İnsan Kaynakları biriminden veya www.meramtip.com.tr adresinden temin edilecek başvuru formunu doldurarak şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

GÜNÜN ÖNEMLİ GELİŞMELERİ