Taşeron işçilerin kadro başvuruları yarın başlıyor

Kadroya geçme şartlarını karşılayan taşeron işçiler için başvurular, yarın başlayıp 11 Ocak'ta zorunlu olarak sona erecek.

Taşeron işçilerin kadro başvuruları yarın başlıyor
Taşeron işçilerin kadro başvuruları yarın başlıyor
GİRİŞ 01.01.2018 13:59 GÜNCELLEME 01.01.2018 13:59

Başvurunun ardından süreç, "tespit komisyonu incelemesi ve hak sahiplerinin ilanı", "ilana  itirazlar", "itirazların incelenmesi ve kesin listenin ilanı", "sınavın  gerçekleştirilmesi", "sınav kuruluna itiraz", "itiraz incelemesi ve kesin  listenin ilanı" şeklinde devam edecek. Hak sahipleri 2 Nisan geçmeden topluca  işçi kadrolarına geçirilecek. 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca Resmi Gazete'nin bugünkü  sayısında "Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet  Alımı Sözleşmeleri Kapsamında Çalıştırılmakta Olan İşçilerin Sürekli İşçi  Kadrolarına veya Mahalli İdare Şirketlerinde İşçi Statüsüne Geçirilmesine İlişkin  375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 23 ve Geçici 24'üncü Maddelerinin  Uygulanmasına Dair Usul ve Esasları" yayımlandı.

Buna göre, açıklanan idarelerin söz konusu bütçelerinden karşılanan  personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım sözleşmeleri kapsamında 4 Aralık  2017 tarihi itibarıyla çalışanlar hak sahibi olabiliyor.

Devlet Memurları Kanununda devlet memuru olmak şartlarını karşılaması  istenen ilgili çalışanların, herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik,  yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazanmamış olması, çalıştırılmalarına  ilişkin olarak idarelere karşı açtıkları davalardan ve/veya icra takiplerinden  feragat edeceğine dair idareye yazılı beyanda bulunması, idarelerden herhangi bir  hak ve alacak talebinde bulunmayacağını ve bu haklarından feragat ettiğine dair  yazılı bir sulh sözleşmesi yapmayı kabul ettiğini idareye yazılı olarak beyan  etmesi gerekecek.

Şartları karşılayanlar başvurularını, yarın başlayıp 11 Ocak'ta  zorunlu olarak sona erecek 10 günlük sürede çalıştıkları iş yerinin personel  çalıştırılmasına dayalı hizmet alım sözleşmesinin yapıldığı birimine ilgili formu  eksiksiz doldurup, dilekçe de ekleyerek yapacak.

Başvuruların ardından, Tespit Komisyonu incelemesi ve hak sahiplerinin  ilanının 12 Ocak-20 Şubat, ilana itirazların 21-23 Şubat, itirazların incelenmesi  ve kesin listenin ilanının 24 Şubat-2 Mart, sınavın gerçekleştirilmesinin 3-22  Mart,  sınav kuruluna itirazın 23-26 Mart, itiraz incelemesi ve kesin listenin  ilanının ise 27-31 Mart tarih aralıklarında yapılması yönündeki tavsiye  niteliğindeki takvim işletilecek. Tüm bu aşamaların ardından, hak sahipleri 2  Nisan geçmeden topluca işçi kadrolarına geçirilecek.

SORULAR, ÇALIŞANLARIN İŞTİGAL ETTİKLERİ GÖREVLERLE İLGİLİ KONULARDA OLACAK

Tespit komisyonu en az üç kişiden oluşacak, iki yedek üyesi olacak.  Komisyon, üye tam sayısıyla toplanacak ve oy çokluğu ile karar alacak. Üyeler  kendilerinin, boşanmış olsalar dahi eşlerinin, ikinci dereceye kadar (bu derece  dahil) kan ve kayın hısımlarının veya evlatlıklarının bu kapsamdaki  başvurularında görev alamayacak. Komisyonun çalışmaları için aralarında  idarelerin yetkili Elektronik Kamu Alımları Platformu (EKAP) kullanıcılarının da  bulunduğu yeterli sayıda personel görevlendirilecek.

Yapılacak sınavların yeri, günü ve saatine ilişkin bilgiler ilgili  idarenin internet sayfasında ilan edilecek. Sınav soruları çalışanların iştigal  ettiği konulardan seçilecek. Yazılı sınav, sınav kurulu tarafından 100 puan  üzerinden değerlendirilip,  tutanağa geçirilecek. Sınavda başarılı sayılmak için  en az 50 puan almak şartı aranacak. Sözlü ve/veya uygulamalı sınavda adaylar  "başarılı" ya da "başarısız" olarak tutanağa geçirilecek.

Sınavın yazılı ve sözlü sınav şeklinde yapılması halinde, adayın  sürekli işçi kadrosuna geçirilebilmesi için yazılı sınavdan en az 50 puan alması,  sözlü sınavda da başarılı bulunması şart olacak.

Sınavda başarılı ve başarısız olanlar sınav kurulu tarafından kurumun  resmi internet adresinde ilan edilecek. İlan tebligat yerine geçecek, ilgililere  ayrıca tebligat yapılmayacak.

Sınavlarda sorulacak sorular, çalışanların iştigal ettikleri  görevlerle ilgili konularda, yürütmekle yükümlü oldukları vazifelerdeki  yetkinliklerini ölçmeye yönelik ve eğitim düzeylerine uygun olarak sınav kurulu  tarafından hazırlanacak.

YANILTICI BİLGİ VE BELGE SUNANLARA YAPILAN ÖDEMELER TAHSİL EDİLECEK

Öngörülen şartları taşımaya devam etmek kaydıyla sınav sonuçlarının  kesinleşmesini müteakip, her bir sözleşme itibarıyla, yüklenicinin hak  edişlerinin ödendiği bütçe, teşkilat ve birim/yerleşim yeri adına vize edilmiş  sayılan sürekli işçi kadrolarına her bir idarede atamaya yetkili amirin onayıyla  topluca geçirilecek.

Tüm aşamaları geçtikten sonra sürekli işçi kadrosuna geçirilenlerin  istihdam süresi hiçbir şekilde emeklilik, yaşlılık ve malullük aylığını kazanma  tarihini geçemeyecek. Sürekli işçi kadrosuna geçirilenlerden şartları taşımadığı  tespit edilenlerin herhangi bir tazminat ödenmeksizin istihdamına son verilecek.  Yanıltıcı bilgi ve belge sunmak suretiyle bu madde hükümlerinden yararlandığı  tespit edilenlere istihdam süresince yapılan ödemeler genel hükümlere göre tahsil  edilecek.

SÖZLEŞME BEDELİNİN YÜZDE 80'İNİ AŞAN HİZMET ALIMLARINDA TAZMİNAT  ÖDENMEYECEK

Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı niteliği taşıyan  sözleşmelerin feshedilmesinde, yapılan iş tutarının sözleşme bedelinin yüzde  80'ini aşan personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımlarında herhangi bir  tazminat ödenmeyecek. Fiyat farkları sözleşme bedelinin hesabında dikkate  alınmayacak. Geçiş işleminin yapıldığı tarihten önce yapılan iş artışı ve iş  eksilişleri sonucunda ortaya çıkan bedel, sözleşme bedeli olarak dikkate  alınacak. Hesaplanacak tazminat dışında yükleniciye bu kapsamda başka bir ödeme  yapılmayacak.