Kamu ihalelerinde 'elektronik değerlendirme' dönemi - YAZDIR

Kamu ihalelerinde belgelere ilişkin değerlendirme Elektronik Kamu Alımları Platformu (EKAP) veya kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden ulaşılan bilgi veya belgeler esas alınarak gerçekleştirilecek ve başka belge istenmeyecek.

  • GİRİŞ16.03.2019 11:55
  • GÜNCELLEME16.03.2019 11:55
  • KAYNAKAA

Kamu İhale Kurumunun, "Kamu İhale Genel Tebliğinde Değişiklik  Yapılmasına Dair Tebliğ"i, Resmi Gazete'de yayımlandı.
 
Buna göre, sözleşme imzalanmadan önce sunulacak belgelerin teyidine  ilişkin tablonun doldurularak idareye verilmesi durumunda, gerekli değerlendirme  bu tablodaki bilgiler kullanılarak EKAP veya kamu kurum ve kuruluşları ile kamu  kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden ulaşılan  bilgi veya belgeler esas alınarak yapılacak. Bu kapsamda başka belge talep  edilmeyecek.
 
Şikayet üzerine yapılan incelemede, başvuruların ve tekliflerin  hazırlanmasını, işin gerçekleştirilmesini etkileyebilecek maddi ve teknik  hataların, eksikliklerin bulunması ve idarece ihale veya ön yeterlik dokümanında  düzeltme yapılmasına karar verilmesi halinde, ihale veya son başvuru tarihine 10  günden az süre kalmış olsa dahi, gerekli düzeltme yapılarak, son başvuru veya  ihale tarihi bir defa daha ertelenebilecek.
 
Belirlenen maddi ve teknik hataların veya eksikliklerin ilanda da  bulunması durumunda ise ihalesürecine devam edilebilmesi için düzeltme ilanı  gerekecek. Şikayet başvurusu üzerine, idarenin dokümanda düzeltme yapılmasına  karar vermesi halinde, 10 günlük süreye bağlı olmaksızın ihale veya son başvuru  tarihine kadar zeyilname (poliçe ve tecditler üzerinde herhangi bir değişiklik,  ilave, iptal gibi durumlar olduğunda düzenlenen belge) ile dokümanda düzeltme  yapılabilecek. Zeyilnamenin son bildirim tarihi ile ihale veya son başvuru tarihi  arasında 10 günden az süre kalırsa ihale tarihi bir defaya mahsus ertelenecek.  Zeyilname ile ihale veya son başvuru tarihinin ertelenmesi durumunda, erteleme  süresi ihale veya son başvuru tarihinden itibaren 20 günü geçemeyecek.
 
Geçici teminatın gelir kaydedilmesi gereken haller

İsteklinin teklif verdiği kısımlardan birinde veya birkaçında, geçici  teminatın gelir kaydedilmesi gereken haller ortaya çıktığında, ilgili kısım veya  kısımlara ilişkin teklif fiyatları esas alınarak gelir kaydedilecek geçici  teminat tutarı belirlenecek. İhale tarihi itibarıyla isteklinin mesleki  faaliyetlerini ilgili odaya kayıtlı sürdürdüğü anlaşılıyorsa sözleşme  imzalanmadan önce odaya kayıtlı olunduğuna ilişkin ayrı bir belge sunulmasına  gerek olmayacak.

İhale konusu malın satışı için alınması zorunlu izin, ruhsat veya  faaliyet belgelerinin ihaleye katılımda yeterlik belgesi olarak istenmesi  halinde, bunların ihale veya son başvuru tarihi itibarıyla geçerliliği yeterli  olacak.
 
Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce ilanı veya yazılı duyurusu  yapılan ihaleler, daha önceki tebliğ hükümlerine göre sonuçlandırılacak.
 
Yayımlanan tebliğin maddelerine ilişkin farklı yürürlük tarihleri  bulunuyor.
 
İhalelere başvurular

Öte yandan, Kamu İhale Kurumunun "İhalelere Yönelik Başvurular  Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ"i de Resmi Gazete'de  yayımlandı.
 
Buna göre, ilana yönelik başvuruda bulunabilmek için dokümanın "satın  alınması" ibaresi, "EKAP üzerinden e-imza kullanılarak indirilmesi" şeklinde  değiştirildi. Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce ilanı veya yazılı duyurusu  yapılan ihaleler, ilanın veya duyurunun yapıldığı tarihte yürürlükteki tebliğ  hükümlerine göre sonuçlandırılacak.  
 
Söz konusu tebliğ, 1 Haziran'da yürürlüğe girecek.