DSİ, SUEN, Meteoroloji ve TKDK'nın yapısı değişti

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ), Türkiye Su Enstitüsü (SUEN) ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü ile Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunun (TKDK) teşkilat, görev, yetki ve sorumluluklarına ilişkin esaslarda düzenlemeye gidildi.

DSİ, SUEN, Meteoroloji ve TKDK'nın yapısı değişti
DSİ, SUEN, Meteoroloji ve TKDK'nın yapısı değişti
GİRİŞ 15.07.2018 16:18 GÜNCELLEME 15.07.2018 16:18

Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer  Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında 4 numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi,  Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, kamu tüzel kişiliğini haiz, merkezi Ankara'da bulunan özel  bütçeli DSİ Genel Müdürlüğü, Tarım ve Orman Bakanlığına bağlandı.

Kurum, genel müdürün idaresi altında merkez teşkilatı ile merkez  dışında bölge müdürlüklerinden ve kurulacak işletmelerden oluşacak.

Genel müdüre görevlerinde yardımcı olmak üzere 5 genel müdür  yardımcısı görevlendirilebilecek. Bölge müdürlükleri bir bölge merkez  teşkilatıyla şube başmühendislikleri ve kısım mühendisliklerinden oluşacak. Bölge  müdürleri kendilerine bağlı teşkilatın amiri ve Genel Müdürlüğün temsilcisi  olarak bölgelerindeki uygulamalardan Genel Müdürlüğe karşı sorumlu olacak.

Genel Müdürlüğün merkez teşkilatında; Etüt, Planlama ve Tahsisler  Dairesi Başkanlığı, Proje ve İnşaat Dairesi Başkanlığı, Barajlar ve Hidroelektrik  Santraller Dairesi Başkanlığı, İçmesuyu Dairesi Başkanlığı, Atıksu Dairesi  Başkanlığı, Emlak ve Kamulaştırma Dairesi Başkanlığı, Jeoteknik Hizmetler ve  Yeraltısuları Dairesi Başkanlığı, Makina, İmalat ve Donatım Dairesi Başkanlığı,  Teknik Araştırma ve Kalite Kontrol Dairesi Başkanlığı, İşletme ve Bakım Dairesi  Başkanlığı, Hidroelektrik Enerji Dairesi Başkanlığı, Teknoloji Dairesi  Başkanlığı, Arazi Toplulaştırma ve Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri Dairesi  Başkanlığı, Arazi Toplulaştırması Etüt ve Projelendirme Dairesi Başkanlığı,  Değerlendirme ve Destekleme Dairesi Başkanlığı, Strateji Geliştirme Dairesi  Başkanlığı, Personel Dairesi Başkanlığı, Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı,  Teftiş Kurulu Başkanlığı ve Hukuk Müşavirliği yer alacak.

SUEN

Kararname ile kamu tüzel kişiliğini haiz, özel bütçeli SUEN, Tarım ve  Orman Bakanlığına bağlandı.

Merkezi İstanbul'da olacak Enstitünün teşkilatı, yönlendirme komitesi,  yönetim kurulu ve Enstitü başkanlığından oluşacak.

Yönlendirme komitesi, Tarım ve Orman Bakanının başkanlığında, Sanayi  ve Teknoloji, Çevre ve Şehircilik, Dışişleri, Enerji ve Tabii Kaynaklar,  İçişleri, Sağlık, Tarım ve Orman Bakanlığı bakan yardımcıları, Devlet Su İşleri  Genel Müdürü, Su Yönetimi Genel Müdürü, MeteorolojiGenel Müdürü, Türkiye  Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Başkanı, Enstitü Başkanı ile Tarım ve  Orman Bakanlığınca belirlenecek 2 öğretim üyesi veya sivil toplum kuruluşu  temsilcisinden oluşacak. Komite, Enstitünün hedef ve stratejileriyle çalışma  ilkelerini belirleyecek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü

Kararname ile Meteoroloji Genel Müdürlüğü de Tarım ve Orman  Bakanlığına bağlandı.

Meteoroloji istasyonları açmak ve çalıştırmak, hizmetlerin  gerektirdiği rasatları yapmak ve değerlendirmek ve çeşitli sektörler için hava  tahminleri yapmak ve meteorolojik bilgi desteği sağlamakla görevli Kurum, merkez  ve taşra teşkilatından oluşacak. Kurumun Genel Müdürü teşkilatın en üst amiri  olarak merkez ve taşra teşkilatının faaliyetlerini, işlemlerini ve hesaplarını  denetlemekle görevli ve yetkili olacak.

Genel Müdürlüğün hizmet birimlerinin koordinasyonunda genel müdüre  yardımcı olmak üzere 2 genel müdür yardımcısı görevlendirilebilecek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün hizmet birimlerinde, Tahminler Dairesi  Başkanlığı, Gözlem Sistemleri Dairesi Başkanlığı, Meteorolojik Veri İşlem Dairesi  Başkanlığı, Araştırma Dairesi Başkanlığı, Personel Dairesi Başkanlığı, Destek  Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı, Teftiş  Kurulu Başkanlığı ve Hukuk Müşavirliği yer alacak.

Silahlı Kuvvetlere destek sağlamada uyulacak esaslar, Milli Savunma  Bakanlığı ve Meteoroloji Genel Müdürlüğünün bağlı olduğu Bakanlığın karşılıklı  ihtiyaçları esas alınarak hazırlanan bir yönetmelikle düzenlenecek.

TKDK

Kararname ile TKDK'nin kuruluş, görev, yetki ve sorumluluklarına  ilişkin usul ve esaslar da düzenlendi.

Buna göre, kamu tüzel kişiliğini haiz, idari ve mali özerkliğe sahip,  özel bütçeli, hüküm bulunmayan hallerde özel hukuk hükümlerine tabi TKDK, Tarım  ve Orman Bakanlığının ilgili kuruluşu oldu.

Kurum, ulusal program ve stratejilerde öngörülen ilke ve hedefler  çerçevesinde, Avrupa Birliği (AB) ve uluslararası kuruluşlardan sağlanan  kaynakları da kapsayacak şekilde, kırsal kalkınma programlarının uygulanmasına  yönelik faaliyetleri gerçekleştirecek.

Kurum, merkez ve taşra teşkilatından oluşacak. Merkez teşkilatı hizmet  birimlerinden, taşra teşkilatı ise il koordinatörlüklerinden müteşekkil olacak.

Hizmet birimlerinde, Proje Hizmetleri Genel Koordinatörlüğü, Finansman  Genel Koordinatörlüğü, Personel ve Destek Hizmetleri Genel Koordinatörlüğü, İç  Denetim Koordinatörlüğü ve Hukuk Müşavirliği yer alacak.

Bakanlık, kırsal kalkınmaya yönelik olarak sağlanan AB kaynaklarının,  kalkınma plan ve programları ile ulusal stratejiler doğrultusunda, diğer iç ve  dış kaynaklı kırsal kalkınma program, faaliyet ve destekleriyle AB tarafından  sağlanan diğer kaynaklarla tutarlı ve uyumlu bir şekilde ve ilgili kurumlarla iş  birliği içinde programlanmasından sorumlu olacak. Bu doğrultuda hazırlanacak  operasyonel nitelikli kırsal kalkınma programı, Cumhurbaşkanı veya  yetkilendireceği makamın onayıyla yürürlüğe konulacak.

GÜNÜN ÖNEMLİ GELİŞMELERİ

YAZDIR