TÜİK, Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB) ve PTT AŞ`nin teşkilat ve görevlerine ilişkin esaslarda düzenlemeye gidildi.

TÜİK, Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlandı
TÜİK, Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlandı
GİRİŞ 15.07.2018 15:22 GÜNCELLEME 15.07.2018 15:22

Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer  Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, Resmi  Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Kararname ile TÜİK,  Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlandı.

Buna göre, Türkiye İstatistik Kanunu'nda belirtilen Resmi İstatistik  Programı'nın uygulanmasında, Kurum çalışanları ile diğer uygulayıcı birimlere,  veri kaynakları, istatistiki yöntem ve süreçlerinin seçimi, dağıtımın içerik,  şekil, zamanı ve istatistiki gizliliğin uygulanması başta olmak üzere hiçbir  konuda talimat verilemeyecek.

İstatistik Konseyi, Resmi İstatistik Programı'nın hazırlanmasına,  uygulanmasına, resmi istatistiklerin gelişimine ve işlevlerine ilişkin  tavsiyelerde bulunacak, resmi istatistik ihtiyaçlarını tespit edecek,  değerlendirme ve ileriye yönelik görüş ve önerileri kapsayan çalışmalar yapacak.

Yılda en az bir defa toplanacak Konseyin çalışma usul ve esasları  Cumhurbaşkanınca çıkarılan yönetmelikle belirlenecek.

ÖİB, HİZMETİN GEREKTİRDİĞİ HER ÇEŞİT ARAŞTIRMAYI YAPACAK 

Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı kamu tüzel kişiliğine sahip, özel  bütçeli ÖİB'nin de kuruluş, teşkilat, görev, yetki ve sorumluluklarına ilişkin  usul ve esaslar düzenlendi.

İdare, Cumhurbaşkanı veya Hazine ve Maliye Bakanınca alınan kararları  uygulayacak.

Kurum, Cumhurbaşkanı veya Hazine ve Maliye Bakanınca verilen görev ve  yetkilerle, ilgili konularda karar verecek ve gerekli işlemleri yürütecek.

ÖİB, kuruluşların özelleştirme kapsamına alınmasına veya özelleştirme  kapsamına alınan kuruluşların eski statülerine iade edilmesine veya özelleştirme  programındaki kuruluşlardan gerekli görülenlerin özelleştirmeye hazırlanmasına  karar verilmesi konusunda Hazine ve Maliye Bakanına teklifte bulunacak.

Özelleştirme programına alınan kuruluşlardan anonim şirket statüsünde  olmayanların anonim şirket haline dönüştürülüp dönüştürülmeyeceklerine İdare  karar verecek.

Kuruluşların sermayelerine ayni sermaye konulması hallerinde ayni  sermayenin değerlendirmesini yapacak veya yaptıracak olan ÖİB, Özelleştirme  Fonu'nun idaresini de üstlenecek.

Kurum, hizmetin gerektirdiği her çeşit araştırma, proje işleri,  reklam, tanıtım, halkla ilişkiler işlemleri ve mali denetim ile hukuki, teknik,  idari ve mali değerleme işlemlerini yapacak veya bu işlerin danışman  görevlendirilmesi suretiyle yaptırılmasını temin edecek.

İdare, özelleştirme programına alınan kuruluşlara, özelleştirme  uygulamalarının gerektirdiği hallerde borç verecek. Kamu bankalarının uyguladığı  en yüksek ticari faiz oranını aşmamak kaydıyla Özelleştirme Fonu'ndan sağlanacak  finansmana uygulanacak faiz oranlarını ve şartlarını İdare belirleyecek.

PTT AŞ'NİN SERMAYESİNİN TAMAMI HAZİNEYE AİT OLACAK 

PTT AŞ'nin kuruluşu, teşkilat, görev ve yetkilerine ilişkin usul ve  esaslarda yapılan düzenlemeye göre, kuruluş ve tescile ilişkin hükümleri hariç  olmak üzere Türk Ticaret Kanunu'na ve özel hukuk hükümlerine tabi kurulan PTT  AŞ'nin sermayesinin tamamı Hazineye ait olacak.

Hazine ve Maliye Bakanlığının mülkiyet hakkı ile kar payı hakkı saklı  kalmak üzere ve kamunun pay sahipliğinden kaynaklanan bütün mali hakları Hazine  ve Maliye Bakanlığında kalmak kaydıyla, Hazine ve Maliye Bakanlığının PTT'deki  pay sahipliğine dayanan oy, yönetim, temsil, denetim gibi hak ve yetkileri,  Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca kullanılacak. Bu hak ve yetkilerin kullanımına  ilişkin her türlü mali ve hukuki sorumluluk Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına ait  olacak.

Genel Müdür dahil 5 üyeden oluşacak Yönetim Kurulunun 4 üyesi  Ulaştırma ve Altyapı Bakanının, bir üyesi de Hazine ve Maliye Bakanının teklif  ettiği adaylar arasından Genel Kurulca atanacak. Görev süresi sona eren üyeler  tekrar atanabilecek.