KGM ve SHGM'nin görev, yetki ve sorumlulukları

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına bağlı Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) ile Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünün (SHGM) teşkilat, görev, yetki ve sorumlulukları düzenlendi.

KGM ve SHGM'nin görev, yetki ve sorumlulukları
KGM ve SHGM'nin görev, yetki ve sorumlulukları
GİRİŞ 15.07.2018 12:13 GÜNCELLEME 15.07.2018 12:13

Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, Resmi Gazete'de yayımlanarak, yürürlüğe girdi.

Buna göre, KGM, merkez ve taşra teşkilatından meydana oluşacak ve otoyol, devlet ve il yolları ağına giren karayolları güzergahları ile bunların değişikliklerine ilişkin planları hazırlayacak.

Hazırlayacağı programlar uyarınca karayollarını yapacak, yaptıracak, emniyetle kullanılmalarını sağlayacak şekilde sürekli bakım altında bulunduracak, bakımını yaptıracak, onaracak, onarımını yaptıracak, işletecek, işlettirecek.

Genel Müdürlüğün gelirleri, genel bütçeden her yıl yapılacak Hazine yardımları, Genel Müdürlükçe işletilen geçişi ücretli karayollarından alınan ücretlerin de aralarında bulunduğu kalemlerden oluşacak.

Genel Müdürlüğün her türlü iç ve dış borçlanması, Hazine ve Maliye Bakanlığının iznine bağlı olacak.

KGM'nin görev ve faaliyetlerini yerine getirirken ihtiyaç duyacağı Hazinenin özel mülkiyetinde veya devletin hüküm ve tasarrufu altındaki taşınmazlar, Genel Müdürlüğün talebi üzerine Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca tahsis edilecek.
Genel Müdürlük, görev alanına giren konularda, kendi personeliyle gerektiğinde ücreti karşılığında kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektörden yerli ve yabancı ilgililerin iştirak edebileceği sertifikalı eğitim programları düzenleyebilecek. Bu amaçla Genel Müdürlük bünyesinde eğitim merkezi kurulabilecek.

SHGM'NİN GÖREV VE SORUMLULUKLARI

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına bağlı, kamu tüzel kişiliğini haiz, özel bütçeli Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünün (SHGM) teşkilat, görev, yetki ve sorumlulukları ile ilgili esaslar düzenlendi.

Merkez teşkilatı ile doğrudan merkeze bağlı İstanbul ve Antalya temsilciliklerinden meydana gelecek Genel Müdürlük, sivil havacılık faaliyetlerinin yoğun olduğu illerde Bakan onayıyla sayısı dördü geçmemek üzere yeni temsilcilikler kurulabilecek.

Genel Müdürlük, sivil havacılık faaliyetlerinin kamu yararına, ekonomik ve sosyal gelişmelere ve milli güvenlik amaçlarına uygun olarak düzenlenmesi ve gelişmesini sağlamak amacıyla politikalar uygulayacak ve takip edecek.

SHGM, sivil havacılık faaliyetlerinin uluslararası sivil havacılık kural ve standartlarında düzenlenmesini, sürdürülebilirliğini ve gelişmesini sağlayacak esasları tespit edecek.

Sivil havacılık faaliyetlerine yönelik mevzuata aykırı eylemlerin önlenmesi amacıyla gerekli tedbirleri alacak Genel Müdürlük, sivil hava ulaştırması konusunda ülke politikalarına ilişkin öneriler sunacak, ikili ve çok taraflı anlaşmaların çalışmalarına katılacak.

Genel Müdürlük, sivil havacılık sektörünün gelişimini sağlayacak tedbirleri alacak ve gerekli düzenlemelerin yapılması hususunda ilgili kuruluşlara önerilerde bulunacak.

SHGM, 2920 sayılı Kanun hükümleri ve uluslararası uygulamalar çerçevesinde; hava alanları, hava araçları, yolcu, yük ve üçüncü şahıslara yönelik sigorta sorumluluk limitlerinin belirlenmesi çalışmalarına katılacak, sigorta şartlarının sağlanmasını kontrol ve takip edecek.

Genel Müdürlük, sivil havacılık personelinin sınavları ve bunların denetimleri ile sivil havacılık işletmelerinin uluslararası sivil havacılık kural ve standartları, kanunlar, Cumhurbaşkanlığı kararnameleri ve yönetmelikler ile belirlenen denetim, yetkilendirme, ruhsat, sertifika ve lisans hizmetlerini Bakanlık onayıyla belirlenecek ücretler karşılığında yapacak.

KAYNAK: AA
YAZDIR