HAKSEN aile yardımını Yargıya taşıdı

Kamu Çalışanları Hak Sendikaları Konfederasyonu (HAKSEN), 4/C’li personele de aile yardımı ödenmesi talebiyle Danıştay’a dava açtı.

HAKSEN aile yardımını Yargıya taşıdı
HAKSEN aile yardımını Yargıya taşıdı
GİRİŞ 11.04.2011 10:06 GÜNCELLEME 11.04.2011 10:06

HAKSEN tarafından açılan davada, 6111 sayılı Torba Yasa’da yapılan düzenleme ile kamuda sözleşmeli personel pozisyonlarında çalışan kamu görevlilerine 1 Ocak 2011 tarihinden itibaren ödenmeye başlanan aile yardımının 657 sayılı Yasanın 4/C maddesine göre sözleşmeli olarak çalışan geçici personele yapılmadığı belirtilerek, konuya ilişkin Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü Genelge’sinin iptali ve yürütmesinin durdurulması istendi. Ayrıca, 6111 sayılı Torba Yasa’nın 118’inci maddesi ile 375 sayılı KHK’ya eklenen ek 8’nci maddesinde yer alan “sözleşmeli personel pozisyonlarında” ibaresinin iptali için itiraz yoluyla Anayasa Mahkemesine başvuru yapılması da talep edildi.

Sendika üyesi 4/C’liler adına Danıştay’a yapılan başvuru dilekçesinde, birbirleriyle aynı durumda olanlara ayrı kuralların uygulanmasının Anayasa’nın 10. maddesindeki eşitlik ilkesine aykırı olduğu, aynı şekilde Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesince kabul edilen İyi İdare Konusunda Üye Devletlere Tavsiye Kararı hatırlatılarak, aynı hukuki statüde bulunan kişiler arasında “nesnel ölçütlere dayalı olmayan” farklı uygulama yapılmasının söz konusu kararın eşitlik ilkesine aykırı olacağı belirtildi.

-“4/B VE 4/C GÜVENCESİZ ÇALIŞTIRMANIN DAYANAĞI OLARAK ALGILANIYOR”-

Dava dilekçesinde; 657 sayılı yasanın 4/B ve 4/C bentlerinde varolan hükümlerin, bugün itibariyle, güvencesiz çalıştırmanın dayanağı olarak algılandığı ifade edilerek, iki farklı statü gibi görünmesine rağmen, bugün uygulamasında sözleşmeli personel ile geçici personel arasında maddi/hukuki bir ayrımın bulunmadığı vurgulandı. Dilekçede ayrıca pek çok Danıştay kararı ile bu iki statünün Anayasanın 128. maddesinde belirtilen “diğer personel” olarak kabul edilebileceği ortaya konularak, iki statüye tabi çalışanların da 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikalarına üye olacakları, aynı içerikteki “iş sonu tazminatı hakkına sahip oldukları”nın hüküm altına alındığı belirtildi.

Dilekçede, 4/C statüsünde çalışan geçici personelin de, tıpkı 4/B statüsündeki sözleşmeli personel gibi, hemen hemen aynı hükümleri içerir idari hizmet sözleşmelerine dayalı olarak çalıştırılmakta olduğu belirtilerek, bu çerçevede, aynı sendikaya üye olan, aynı haklara sahip kılınan sözleşmeli personel ile geçici personel arasında, aile yardımı açısından farklılık getirilmesi ile sözleşmeli personele tanınan aile yardımının geçici personele tanınmamasının, maddi ve hukuki temeli bulunmayan bir ayrımcılık göstergesi olduğunun altı çizildi.

-"4/C’LİLERE NEGATİF AYRIMCILIK DEVAM EDİYOR"-

HAKSEN Genel Başkanı Ayhan Çivi, ANKA’ya yaptığı açıklamada sözleşmeli personele yapılmaya başlanan aile yardımının 4/C’li personele ödenmemesini negatif ayrımcılık olarak nitelendirdi. Çivi, sürekli kamu hizmetlerinde görevlendirilen 4/C’li personelin, görev ve sorumlulukları yönünden 657 sayılı Yasa’ya tabi kılınırken, ekonomik ve sosyal haklarının verilmediğini ifade ederek, “4/C’li personel de her yıl yenilenen iş sözleşmesiyle çalıştırılmaktadır. Ancak, Maliye Bakanlığı 4/C’li personelin sözleşmelerinden Damga Vergisi almasına rağmen, onları sözleşmeli personel olarak kabul etmiyor. Bu çifte standarttır. Buna itiraz ediyoruz” dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ GELİŞMELERİ