Kafkas Üniversitesi 60 KPSS ile sözleşmeli personel alımı yapıyor!

Kafkas Üniversitesi’nin yayımladığı ilana göre farklı kadrolarda istihdam edilmek üzere 47 kişilik sözleşmeli personel alımı yapılacak. Peki başvuru şartları nelerdir?

Kafkas Üniversitesi 60 KPSS ile sözleşmeli personel alımı yapıyor!
Kafkas Üniversitesi 60 KPSS ile sözleşmeli personel alımı yapıyor!
GİRİŞ 05.06.2018 11:23 GÜNCELLEME 05.06.2018 11:23

Devlet Personel Başkanlığı tarafından yayımlanan ilana göre, Kafkas Üniversitesi bünyesine farklı kadrolarda görevlendirilmek üzere Lise mezunu 19 Hemşire, Lisans mezunu 18 Hemşire, Önlisans mezunu 1 Sağlık Teknikeri, Lisans mezunu 2 ebe, Lise mezunu 2 ebe , 2 Eczacı ve 3 Diğer Sağlık Personeli alımı yapılacak. Başvuru şartları arasında 2016 yılı KPSS puan sıralaması esas alınacak. İşte detaylar...

BAŞVURU GENEL ŞARTLARI NELERDİR?

- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

- Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

- Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karsı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karsı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,

- Erkekler için askerlik durumu itibariyle; Askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelemiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak, (E-Devletten alınan belgi geçerlidir.)

- 657 sayılı Kanunun 53 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

- Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması sonucunda, güvenlik soruşturması atanmaya engel bir durum bulunmamak.

BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI NELERDİR?

- Adayların 2016 KPSS(B) grubu puanı esas alınacaktır.

- Adaylardan 2016 KPSS’den 60 (Altmış) ve üzeri puan alanların başvurusu kabul edilecektir.

- Başvuracak adayların durumunun; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesinin “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet Sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.” hükmüne uygun olması,

- Aranılan nitelikler bölümünde belirtilen öğrenim düzeyinden mezun olmak.

- Başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak.

- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak,

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER NELERDİR?

Adayların 18 Mayıs 2018 tarihinden itibaren 15 gün içerisinde aşağıdaki belgeleri tamamlamak suretiyle;

1-) Başvuru Formu (Başvuru Formu için tıklayınız)

2-) 2016 yılı KPSS (B) grubu sonuç belgesi,(İnternet çıktısı)

3-) Başvuru sırasında Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası beyanının teyidi amacıyla nüfus cüzdanının aslı ve fotokopisi,

4-) Aranılan nitelikler bölümünde belirtilen diploma, çalışma belgesi ve eğitim sertifikaları fotokopisi,

5-) Adli Sicil Kaydı (E-Devletten alınan belge geçerlidir)

6-) 1 adet (3,5x4,5 ebadında) fotoğraf ile birlikte, Personel Daire Başkanlığına şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. Posta yoluyla yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. Gerçeğe aykırı belge verdiği veya beyanda bulunduğu tespit edilenlerin atamaları yapılmaz. Yapılmış ise iptal edilir. İdare tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilir.

İlanın Tam Metnine Ulaşmak İçin Tıklayınız...

GÜNÜN ÖNEMLİ GELİŞMELERİ