İşyeri açma yönetmeliği değişti

İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik'te değişikliğe gidildi. Artık içkili yer bölgesi dışında içkili yer açılmayacak. İnternet cafelere denetim geliyor.

İşyeri açma yönetmeliği değişti
İşyeri açma yönetmeliği değişti
GİRİŞ 10.08.2005 14:20 GÜNCELLEME 10.08.2005 14:20

İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı, il özel idaresi, büyükşehir belediyesi, büyükşehir ilçe ve ilk kademe belediyesi, belediye ve organize sanayi bölgesi tüzel kişiliği tarafından verilecek.
Yetkili idarelerden usulüne uygun olarak işyeri açma ve çalışma
ruhsatı alınmadan işyeri açılamayacak ve çalıştırılamayacak.
"İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik", Resmi
Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Sıhhi ve gayrisıhhi işyerleri ile umuma açık istirahat ve eğlence
yerlerinin ruhsatlandırılması ve denetlenmesine dair iş ve işlemleri
kapsayan yönetmelikte, "yetkili idare olarak", belediye sınırları ve
mücavir alanlar dışı ile kanunlarda münhasıran il özel idaresine yetki
verilen hususlarda il özel idaresi, büyükşehir belediyesi sınırları ve
mücavir alanlar içinde büyükşehir belediyesinin yetkili olduğu
konularda büyükşehir belediyesi, bunların dışında kalan hususlarda
büyükşehir ilçe veya ilk kademe belediyesi, belediye sınırları ve
mücavir alanlar içinde belediyeyi ve organize sanayi bölgesi sınırları
içinde organize sanayi bölgesi tüzel kişiliği gösteriliyor.


Yönetmeliğe göre, işyeri açma ve çalışma ruhsatı verilen işyerleri
şu şartları taşımak zorunda olacak:


"-İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili mevzuatta öngörülen
tedbirlerin alınmış olması,
-Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamına giren gayrimenkullerin, tapu
kütüğünde mesken olarak gösterilen bağımsız bölümlerinde sinema,
tiyatro, kahvehane, gazino, pavyon, bar, kulüp, dans salonu ve benzeri
eğlence ve toplantı yerleri; fırın, lokanta, pastane, süthane gibi
gıda ve beslenme yerleri; imalathane, boyahane, basımevi, dükkan,
galeri ve çarşı gibi işyerlerinin açılması hususunda kat maliklerinin
oy birliği ile karar alması,
-Tapuda iş yeri olarak görünen yerlerde, umuma açık istirahat ve
eğlence yeri açılması durumunda yönetim planında aksine bir hüküm
yoksa, kat maliklerinin oy çokluğu ile aldığı kararın bulunması,
-Özel yapı şeklini gerektiren sinema, tiyatro, düğün salonu, otel,
hamam, sauna; ekmek fırını ile akaryakıt, sıvılaştırılmış petrol gazı,
sıvılaştırılmış doğal gaz ve sıkıştırılmış doğal gaz istasyonu için
yapı kullanma izin belgesinin alınmış olması,
-Umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinde genel asayiş ve
güvenlik yönünden yetkili kolluk kuvvetinin görüşünün alınmış olması,
-Umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinin, patlayıcı, parlayıcı,
yanıcı ve benzeri tehlikeli maddeler üretilen, satılan, kullanılan,
depolanan yerler ile gaz dolum tesislerine mevzuatın öngördüğü
uzaklıkta bulunması,


-Karayolu kenarındaki işyerleri için karayolu trafik güvenliğinin
sağlanmış olması,
-Umuma açık istirahat ve eğlence yerleri; patlayıcı, parlayıcı ve
yanıcı maddelerin üretildiği, satıldığı ve depolandığı işyerleri;
otuz kişiden fazla çalışanın bulunduğu her türlü işyerleri, ana giriş
kapıları dışında cadde ve sokağa doğrudan bağlantısı olmayan ve birden
fazla işyerinin bir arada bulunduğu işhanı, çarşı ve benzeri
işyerlerinde yangına karşı gerekli önlemlerinin alındığını gösteren
itfaiye raporunun alınması, diğer işyerlerinde ise yangına karşı
gerekli tedbirlerin alınmış olması,


-Umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinden meyhane, bar,
kahvehane, kıraathane, elektronik oyun merkezi ile açıkta alkollü içki
satılan işyerlerinin okul, yurt, mabet bina ve tesislerine mevzuatın
öngördüğü uzaklıkta bulunması,
-Sınai, tıbbi ve radyoaktif atık üreten işyerlerinde bu atıkların
toplanması, taşınması, depolanması, işlenmesi ve bertarafı konusunda
gerekli tedbirlerin ve izinlerin alınmış olması,
-Engellilerin işyerine giriş ve çıkışları için gereken
kolaylaştırıcı tedbirlerin alınmış olması."

-"DENETİMLERİ YETKİLİ İDARELER YAPACAK"-

İşyeri açma ve çalışma ruhsatının verilmesinden sonra gerekli
denetimleri, yetkili idareler yapacak. Turizm işletme belgeli
tesisler, işletme belgesinin düzenlenmesine esas hususlarla ilgili
olarak sadece Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından denetlenecek.
Yetkili idarelerden usulüne uygun olarak işyeri açma ve çalışma
ruhsatı alınmadan işyeri açılamayacak ve çalıştırılamayacak.
İşyeri açmak isteyen gerçek veya tüzel kişiler, işyerlerini bu
yönetmeliğe uygun olarak tanzim ettikten sonra Sıhhi İşyeri Açma ve
Çalışma Ruhsatı/Beyan Formu ve Gayrisıhhi Müessese Açma Ruhsatı
Başvuru/Beyan Formu'nu doldurarak yetkili idareye başvuracak.
Adresi ve işleticisi aynı olan ve birden fazla faaliyet konusu
bulunan işyerlerine, ana faaliyet dalı esas alınarak tek ruhsat
düzenlenecek. Tali faaliyet konuları ruhsatta ayrıca belirtilecek.
İşyeri açma ve çalışma ruhsatı, işyerinde herkesin görebileceği
şekilde asılacak.

-SIHHİ İŞYERİ AÇMAK İSTEYENLER..."-

Sıhhi işyeri açmak isteyen gerçek ve tüzel kişiler, işyerlerini bu
yönetmeliğe uygun olarak tanzim ettikten sonra Sıhhi İşyeri Açma ve
Çalışma Ruhsatı Başvuru-Beyan Formu'yla yetkili idareye müracaat
edecek. Başvurunun yönetmelikte öngörülen kriterlere uygun olduğunun
tespiti halinde işyeri açma ve çalışma ruhsatı düzenlenerek ilgiliye
aynı gün içinde verilecek.
Birinci, ikinci ve üçüncü sınıf Gayrisıhhi müesseseler için
yetkili idarece inceleme kurulları oluşturulacak. Bu kurulların raporu
doğrultusunda ruhsat verilecek.
Organize sanayi bölgelerinde inceleme kurulu oluşturulmayacak.

-SAĞLIK KORUMA BANDI-

Sanayi bölgesi, organize sanayi bölgesi ve endüstri bölgeleri ile
bu bölgeler dışında kurulacak birinci sınıf gayrisıhhi müesseselerin
etrafında, sağlık koruma bandı konulması zorunlu olacak. Sağlık koruma
bandı mülkiyet sınırları dışında belirlenemeyecek ve bu alan içinde
mesken veya insan ikametine mahsus yapılaşmaya izin verilmeyecek.
Sanayi bölgesi, organize sanayi bölgesi ve endüstri bölgesi
içindeki tesisler ile ikinci ve üçüncü sınıf gayrisıhhi müesseselerin
etrafında da müessesenin faaliyeti gerektirdiği takdirde, inceleme
kurulunun kararına istinaden yetkili idarenin en üst amiri veya
görevlendireceği kişi tarafından sağlık koruma bandı oluşturulmasına
karar verilebilecek.
Sağlık koruma bandı, inceleme kurulları tarafından tesislerin
çevre ve toplum sağlığına yapacağı zararlı etkiler ve kirletici
unsurlar dikkate alınarak belirlenecek. Sağlık koruma bandı, sanayi
bölgesi sınırı esas alınarak tespit edilecek.
Yer seçimi ve tesis kurma izni, tesisin imara uygun olması
şartıyla verildiği tarihten itibaren 5 yıl süreyle geçerli olacak.
İkinci ve üçüncü sınıf gayrisıhhi müesseseler için yer seçimi ve
tesis kurma izni aranmayacak.


Projesine uygun olarak inşa edilmiş birinci sınıf gayrisıhhi
müesseselere, süresi 1 yılı geçmemek üzere deneme izni verilebilecek.
Deneme izni sonunda çalışmasında sakınca bulunmadığı anlaşılan
birinci sınıf gayrisıhhi müesseselerin çalışabilmesi için müracaatı
takip eden 7 gün içinde yerinde inceleme yapılacak. Deşarj ve emisyon
izin belgesi veya analizi, mevzuat hükümlerine uygun olan yerler için
diğer tüm bilgi ve belgeler de dikkate alınmak suretiyle açılma izin
raporu düzenlenecek ve yetkili idareye sunulacak. Yetkili idare
tarafından üç gün içerisinde işyeri açma ruhsatı düzenlenecek.
Birinci, ikinci ve üçüncü sınıf gayrisıhhi müesseseler, ruhsat
verilmesinden sonra toplum ve çevre sağlığı açısından zararlı olan
işletmelerin faaliyeti, noksanlıklar ve aykırılıklar giderilinceye
kadar derhal durdurulacak.

-UMUMA AÇIK YERLER-

Umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinde içkili yer bölgesi,
mülki idare amirinin genel güvenlik ve asayiş durumu hakkındaki görüşü
doğrultusunda belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde belediye
meclisi, bu sınırlar dışında il genel meclisi tarafından tespit
edilecek. İçkili yer bölgesi haricinde içkili yer açılamayacak.
İçkili yer bölgesi olarak tespit edilemeyecek yerler ise şöyle:
"-Hükümet binaları, hapishane ve ıslah evleri; her türlü mabet,
dini kurum ve kuruluşlar; sanat müesseseleri, maden ocakları, inşaat
yerleri; patlayıcı, parlayıcı, yanıcı ve benzeri tehlikeli maddeler
üretilen, satılan ve depolanan yerler ile gaz dolum tesisleri
yakınında,


-Konaklama yerleri hariç olmak üzere, otoyolları ve karayollarının
her iki tarafında sınır çizgisine ikiyüz metreden yakın mesafe içinde,
-Otogar ve otobüs terminallerinde,
-Resmi ve özel okul binaları, ilk ve orta öğretim öğrencilerinin
barındığı öğrenci yurtları ile anaokullarına yüz metreden yakın mesafe
içinde."
Meyhane, kahvehane, kıraathane, bar, elektronik oyun merkezleri
gibi umuma açık yerler ile açık alkollü içki satılan yerlerin, resmi
ve özel okul binaları, ilk ve orta öğretim öğrencilerinin barındığı
öğrenci yurtları ile anaokullarından kapıdan kapıya en az yüz metre
uzaklıkta bulunması zorunlu olacak. Özel eğitime muhtaç bireylerin
devam ettikleri öğretim kurumları ile okullar dışındaki diğer özel
öğretim kurumları bu türdeki işyerleri ile aynı binada bulunamayacak.
Turizmin yoğun olduğu yörelerdeki okulların tatil olduğu
dönemlerde bu işyerleri ile okullar arasında yüz metre şartı
aranmayacak.


Umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinin açılış ve kapanış
saatleri belediye sınırları içinde belediye encümeni, bu yerler
dışında il encümeni tarafından tespit edilecek.
Kanuni istisnalar saklı kalmak üzere; eğlence, oyun, içki ve
benzeri amaçlı umuma açık yerlerde onsekiz yaşından küçükler
çalıştırılamayacak. Bu yerlerde çalıştırılacak kişiler yetkili idareye
nüfus cüzdanı örneği, Adli sicil belgesi, Bulaşıcı hastalığı
olmadığına dair resmi sağlık kurumundan alınacak sağlık raporu da
eklenerek bildirilecek. Sahneye münhasır olarak sanatını icra edecek
sanatçılar için bu belgeler istenmeyecek.
Çalışmanın devamı halinde sağlık raporu her altı ayda bir
yenilenecek. Umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinde, genel kadın
olarak tescil edilenler çalıştırılamayacak, müşteri ile beraber yiyip
içerek müşterinin eğlenmesini sağlayan konsomatrisler sadece pavyon
ruhsatlı yerlerde çalışabilecekler.

-KORUNMASI GEREKENLER VE YASAKLAR-

Yönetmelikle, kendisini idare edemeyecek derecede sarhoş olanlara
içki verilmesi de yasaklandı. Yönetmeliğe göre, Turizmi Teşvik
Kanununun 19. maddesi hükümleri saklı kalmak üzere onsekiz yaşından
küçüklerin yanlarında ebeveynleri, veli veya vasileri olsa bile bar,
pavyon, gazino, meyhane gibi içkili yerler ile kıraathane ve oyun
oynatılan benzeri yerlere alınması ve onsekiz yaşından küçüklere her
çeşit alkollü içki verilmesi ile nargilelik tütün mamulleri sunulması
yasak olacak.
Kumar kastı olmaksızın okey ve benzerleri ile her türlü kağıt
oyunları ancak kahvehane ruhsatlı yerlerde oynanabilecek.

-BÖLÜCÜ İNTERNET SAYFALARINA GİRİLEMEYECEK-

Yönetmeliğe göre, internet kafelerde bulunan bilgisayarlarda bilgi
ve beceri artırıcı veya zeka geliştirici nitelikteki oyunların
oynatılması serbest olacak.
Yönetmelikle, internet kafelerde, devletin ülkesi ve milletiyle
bölünmez bütünlüğüne, Anayasal düzene, genel güvenliğe ve genel ahlaka
zararı dokunacak internet sayfalarına erişimin sağlanması ise
yasaklandı.
Yönetmelikle ayrıca, İçişleri Bakanlığı'nın 9.3.1989 tarihli
"İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliği" ile Sağlık
Bakanlığı'nın 26.9.1995 tarihli "Gayri Sıhhi Müesseseler Yönetmeliği
de yürürlükten kaldırıldı. 

YAZDIR